بارگیری تصاویر

سیمان سفید کیسه ای

کد محصول: 65
دسته بندی: مصالح ساختمانی

-انتخاب تعداد به منزله تعداد کیسه های سیمان می باشد -کیسه سفید 40 کیلویی می باشد -نحوه ی حمل و نقل این بار به صورت نیسان و خاوری و کامیونی می باشد. بستگی به تعداد انتخابی شما دارد