بارگیری تصاویر

اجاره هیلتی 7 کیلویی

کد محصول: 1
دسته بندی: خدمات

اجاره هیلتی 7 کیلویی اجاره روزانه(انتخاب تعداد به منزله تعداد روز مورد نظر برای اجاره میباشد) هرگونه آسیب به دستگاه به عده مشتری میباشد کرایه راه فقط یک مسیر