بارگیری تصاویر

اجاره هیلتی 16 کیلویی

کد محصول: 1
دسته بندی: خدمات

اجاره هیلتی 16 کیلویی روزانه اجاره روزانه(انتخاب تعداد به منزله تعداد روز مورد نظر برای اجاره میباشد) هرگونه آسیب به دستگاه به عهده مشتری میباشد کرایه راه فقط یک مسیر